EF Tsukiji Fish Market, Day 1, Mackerel (aji) closeup