EF Tsukiji Fish Market, Day 1, Tako (otopus) Nigiri