EF Tsukiji Fish Market, Day 1, Nama Shirasu (whitebait) jailbreak!